F.A.Q.

 1. Što je Eubiq sistem razvoda utičnica?

 

Sistem se sastoji od razvodnog kanala i priključnih elemenata, kao što su utikač i utični adapter. Sistem dozvoljava da se električni napon, kroz specijalno dizajnirane priključne elemente, razvodi bilo gdje duž razvodnog kanala. Razvodni kanali su dostupni u 2 verzije, nadgradni montažni i ugradni montažni tip. Također, širok asortiman Eubiq adaptera je dostupan za sve poznatije tipove utičnica na svijetu.

 

 1. Što je sa napajanjem razvodnog kanala i dodatne opreme?

 

Razvodni kanal je dizajniran za neprekidni rad pri 40 A nazivnoj struji. Utikač sa osiguračem je dizajniran za 13A, a utikač bez osigurača za 16 A; Britanski utični adapter je dizajniran za 13A, ali bez osigurača. Za konfiguraciju ostalih adaptera, molimo uputite se na web-stranicu.

 

 1. Koliko se priključnih elemenata može nalaziti na razvodnom kanalu istovremeno, da bi se napajali strujom sa razvodnog kanala?

 

Broj priključnih elemenata zavisi od ukupnog trenutnog opterećenja, a ne od ukupnog broja priključnih elemenata. Maksimalno raspoloživo opterećenje sistema zavisi od nazivnih vrijednosti osigurača na napojnom vodu razvodnog kanala. U praksi, na jednom metru razvodnog kanala može se priključiti 12 utičnih adaptera ili 16 utikača. Odnos mogućeg broja priključenih utičnih adaptera prema utikačima je 2:3.

 

 1. Može li se izolirati napojni vod i na razvodnom kanalu, a ne samo sa osiguračem na razvodnoj tabli?

 

Da, osim izolacije osiguračem na razvodnoj tabli, može se po želji dodati prekidač koji može biti direktno učvršćen na razvodni kanal za vrijeme instalacije.

 

 1. Što je sa maksimalnom dužinom razvodnog kanala?

 

Maksimalna dužina pojedinačnog razvodnog kanala je 3,6 m. Može se nastavljati do bilo koje dužine, da bi pokrila željenu dužinu zida. Napojni vodovi trebaju biti spojeni na način da osiguraju neprekidno napajanje duž razvodnog kanala.

 

 1. Da li proizvod odgovara bilo kojoj tehničkoj specifikaciji ili sigurnosnim standardima?

 

Da, razvodni kanal je projektiran u skladu sa IEC 61534-1, dok su utikač i utični adapter usklađeni sa BS5733/SS241 i odgovarajućim klauzulama BS1363/SS145 standarda. Konstrukcija razvodnog kanala i spajanje priključnih elemenata su takvi da je uključenje zaštitnog provodnika (PE) napravljeno prije, a isključenje poslije spajanja na dijelove pod naponom.

 

 1. Što je sa stupnjem zaštite kućišta razvodnog kanala?

 

Stepen zaštite razvodnog kanala je svrstana pod IP4X, što znači da je oprema zaštićena od pristupa dijelovima pod naponom ravne igle dimenzija 1mm prečnika i 100mm dužine.

 

 1. 8. Da li je moguće da u dovodu imamo 230V, a da omogućimo 110V na različitim  

     dijelovima razvodnog kanala?

 

Postojeći razvodni kanal je projektovan za upotrebu jednog ulaznog napona ili od 230V

ili od 110V. Nije moguće kombinovati upotrebu oba napona unutar istog razvodnog kanala.

 

 1. Da li će Eubiq dizajnirati višenamjenski adapter, tako da nema potrebe za

dizajniranjem različitih adaptera za različite kontinente?

 

Ne trenutno, jer je potrebno razmotriti složenost dizajna i druge odgovarajuće važeće

standarde i zahtjeve država prije nego se počne dizajnirati ovaj višenamjenski adapter.

 

 1. Šta je sa garancijom ili koliko dugo proizvod traje?

 

Garancija je 3 godine od datuma kupovine, uz originalni račun. Uzorak proizvoda je

testiran na trajanje više od 15000 radnih ciklusa pod uslovom normalne upotrebe.

 

 1. Ako je nešto od razvodnog kanala /utikača/utičnog adaptera neispravno, da li je

        zamjenjivo?

 

Da, postoje zamjenjivi dijelovi kao što su poklopci, zaštitne gume i osigurači.

 

 1. Gdje je proizvod projektiran i proizveden?

 

          Projektovan je i sastavljen u Singapuru.

 

 1. Da li je proizvod vodootporan ili je otporan na prodiranje vode?

 

Ne. Zaštitna oznaka je IP4X. Uputiti se na odgovor br.7.

 

 1. Hoće li postavljanje data/komunikacijskih kablova duž Eubiq razvodnog kanala

         uzrokovati neki EMI efekat, s obzirom da je ustaljena praksa da se ne postavljaju napojni

         vodovi i data/komunikacijski kablovi blizu jedan drugog?

 

Eubiq razvodni kanal je posebno dizajniran sa dvije odvojene pregrade za smještaj   data/komunikacijskih ili TV kablova. Pregrade su električno izolirane od provodnika razvodnog kanala i formiraju jedinstveno kućište od aluminija. Prema tome, pojava EMI efekta na kablovima je neznatna.

 

 1. Ako je razvodni kanal instaliran u kuhinji, hoće li toplina stvorena od peći/šporeta

uzrokovati neko oštećenje/deformaciju na razvodnom kanalu? Da li je razvodni kanal

otporan na toplinu? Koja je preporučena montažna udaljenost da bi spriječili ova

događanja?

 

         Svi plastični materijali korišteni na razvodnom kanalu su otporni na toplinu. Ne savjetuje se

instalacija razvodnog kanala na zid direktno iznad peći/šporeta, da bi se spriječilo skupljanje

nečistoća na površini poklopca razvodnog kanala, uslijed duge izloženosti dimu/isparavanju

uzrokovanim kuhanjem. Preporučena je instalacija razvodnog kanala najmanje 200 mm daleko

od peći/šporeta.

 

 

 1. Može li utikač/utični adapter kliziti duž razvodnog kanala?

 

           Ne. Utikač i utični adapter nisu dizajnirani da klize duž razvodnog kanala. Ispravno korištenje je da utaknete utikač/utični adapter u bilo kojoj točci duž razvodnog kanala i uključite okretanjem u smjeru kazaljke sata. Kako bi isključili, potrebno je okrenuti opremu u suprotnom smjeru i izvaditi je ako treba.

 

 1. Budući da razvodni kanal može biti instaliran na bilo koju dužinu, kako osigurati da

krajnji korisnik neće preopteretiti sistem uključivanjem previše uređaja? Postoji li neki

indikator na razvodnom kanalu koji će pokazati da je razvodni kanal preopterećen?

 

Dodatni prekidač strujnog kola sa indikatorom biti će dostupan u bliskoj budućnosti, kako bi

bio spojen na dolazni priključak razvodnog kanala. Trenutno, razvodni kanal je zaštićen od

preopterećenja sa osiguračem strujnog kola na glavnoj razvodnoj tabli.